Tidligere medlem

Slutter du i stillingen med rett til medlemskap i en offentlig pensjonsordning* før du går over på pensjon eller har rett til å ta ut

pensjon, vil du kunne ha rett til en fremtidig pensjon fra siste offentlige pensjonsordning du er medlem av.

Par sitter på en benk i en park og holder hender og drikker kaffe
iStock/Rg studio

Tidligere medlem

Slutter du i stillingen med rett til medlemskap i en offentlig pensjonsordning* før du går over på pensjon eller har rett til å ta ut pensjon, vil du kunne ha rett til en fremtidig pensjon fra siste offentlige pensjonsordning du er medlem av.

*Eksempler på offentlige tjenestepensjonsordninger er Pensjonskassen for fylkene, Statens pensjonskasse, KLP, samt andre kommunale pensjonskasser.

For deg født før 1963

Her kan du lese mer om rettighetene som gjelder for tidligere medlemmer som er født i 1962 eller før.

Hvem har rett til pensjon?
Hvis du har en samlet opptjeningstid på mer enn tre år fra offentlige tjenestepensjonsordninger, har du som tidligere medlem opparbeidet deg en pensjonsrett til uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon.

Hvilke typer pensjon har du rett på?
En samlet opptjeningstid på mer enn tre år, gir deg rettigheter til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Du kan lese mer om de ulike pensjonstypene våre her:

Når kan du ta ut alderspensjon?
Det kommer an på aldersgrensen til stillingen din.

  • Er aldersgrensen til stillingen din 70 år, kan du starte å ta ut alderspensjon fra oss måneden etter at du fyller 67 år.
  • Er aldersgrensen til stillingen din 60 eller 65 år, kan du starte å ta ut alderspensjon fra oss måneden etter at aldersgrensen er nådd.

Det er et vilkår for rett til alderspensjon at du søker om alderspensjon fra NAV om du skal starte pensjonen fra fylte 67 år.

Har du tatt ut pensjon før 67 år, må du ta ut alderspensjon fra NAV fra du fyller 67 år. Hvis ikke vil pensjonen din fra oss stanses. For å unngå dette, er det viktig at du søker om alderspensjon i NAV innen du fyller 67 år. Du kan enkelt søke alderspensjon fra NAV på www.nav.no

Når kan du søke om uførepensjon?
Uførepensjon er aktuelt hvis du blir innvilget uføretrygd fra NAV. Retten til uførepensjon gjelder frem til særaldersgrensen eller til du fyller 67 år.

Hvem utbetales etterlattepensjon til?
Her skiller vi mellom barnepensjon og ektefellepensjon.

For barnepensjon gjelder følgende:
Når et tidligere medlem med pensjonsrettigheter faller fra, har avdødes barn rett til barnepensjon frem til de fyller 20 år.

For ektefellepensjon gjelder følgende:
Når et tidligere medlem med pensjonsrettigheter faller fra, kan gjenlevende ektefelle / registrert partner søke om ektefellepensjon fra oss. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

Pensjonen er livsvarig, med mindre gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt. Da vil han/hun ikke ha rett til ektefellepensjon og den vil bli stanset.

Fraskilte ektefeller/partnere kan også ha rett til ektefellepensjon, les mer her.

For deg født i 1963 eller senere
Her kan du lese mer om rettighetene som gjelder for tidligere medlemmer som er født i 1963 eller senere.

Hvilke typer pensjon kan du ha rett på?
Hvis du oppfyller opptjeningskravene, kan du ha rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

Har du rett til alderspensjon?
Om du har rett til alderspensjon, kommer an på hvilken periode du har pensjonsopptjening fra. Her skiller vi på følgende:

For deg som kun har opptjening fra og med 1. januar 2020, gjelder følgende:

Du må ha en samlet opptjeningstid fra offentlige tjenestepensjonsordninger på minst 1 år for å ha rett til alderspensjon.

For deg som kun har opptjening før 2020, gjelder følgende:
For pensjonsopptjeningen du har fra tiden før 1. januar 2020, må du ha en samlet opptjeningstid på minst 3 år fra offentlige tjenestepensjonsordninger for å ha rett til pensjon.

For deg som har opptjening både før og etter 2020, gjelder følgende:
For pensjonsopptjeningen du har fra tiden før 1. januar 2020, må du ha en samlet opptjeningstid på minst 3 år fra offentlige tjenestepensjonsordninger for å ha rett til pensjon.

For pensjonsopptjeningen du har fra og med 1. januar 2020, må du ha en samlet opptjeningstid på minst 1 år fra offentlige tjenestepensjonsordninger for å ha rett til pensjon.

Har du rett til uføre- eller etterlattepensjon?
Hvis du har en samlet opptjeningstid på minst 3 år fra offentlige tjenestepensjonsordninger, har du som tidligere medlem opparbeidet deg pensjonsrettigheter til uføre- og etterlattepensjon.

Når kan du ta ut alderspensjon?

Du kan starte alderspensjonen når du vil mellom 62 og 75 år.

Når kan du søke om uførepensjon?

Uførepensjon er aktuelt hvis du blir innvilget uføretrygd fra NAV. Retten til uførepensjon gjelder frem til særaldersgrensen eller til du fyller 67 år.

Hvem har rett til ektefellepensjon?
Når et medlem faller fra, kan gjenlevende ektefelle / registrert partner søke om ektefellepensjon fra oss. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

For å ha rett til ektefellepensjon må medlemmet ha minst 3 års opptjeningstid fra offentlige tjenestepensjonsordninger.

Fraskilte ektefeller/partnere kan også ha rett til ektefellepensjon, les mer her.

Hvem har rett til barnepensjon?
Avdødes barn har rett til barnepensjon frem til de fyller 20 år.

For at barna skal ha rett til barnepensjon, må avdøde ha minst 3 års opptjeningstid fra offentlige tjenestepensjonsordninger.