Hvem er medlem?

I hovedsak er alle ansatte i Flekkefjord kommune med tilhørende virksomheter, medlemmer av Flekkefjord kommunale pensjonskasse.

Pexels andrea piacquadio 927022 2 scaled
 • Vilkår for medlemskap

  Du har rett og plikt til å bli medlem av pensjonsordningen fra den dagen du blir ansatt i Flekkefjord kommune med tilhørende virksomheter.

  Du skal meldes inn i pensjonsordningen, uansett stillingens størrelse. Dette har vært gjeldende fra 21.06.2013. Før dette, var det egne minstegrenser for rett til medlemskap.

  Er du timelønnet, meldes du inn etterskuddsvis med gjennomsnittlig stillingsstørrelse for hvert kvartal.

  Du tjener opp pensjonsrettigheter fra første krone, fra første arbeidsdag. I tillegg til opptjening av alderspensjon, vil du som medlem kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom/skade. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon.

  Får du permisjon fra stillingen din uten lønn, er du likevel risikodekket i inntil to år, uten å innbetale medlemsinnskudd. Det betyr at du er uføreforsikret og dine etterlatte er sikret etterlattepensjon som om du var i en aktiv stilling i disse 2 årene. Permisjonstiden blir ikke regnet som medlemstid og gir deg derfor ikke opptjening i pensjonsordningen.

 • Medlemsfordeler

  Pensjon fra Flekkefjord kommunale pensjonskasse e er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe og blir pensjonist. Som medlem (yrkesaktive, medlemmer med oppsatte rettigheter og pensjonister) er du forsikret ved uførhet, og gjenlevende ektefelle og barn under 20 år har rett til ektefellepensjon. Du bygger også opp rett til en fremtidig AFP og alderspensjon fra 62 år eller senere. Du kan også søke om boliglån hos oss gjennom vår avtale med Storebrand.

  Flekkefjord kommunale pensjonskasse har gjennom Pensjonskasseforeningen (medlemsorganisasjonen for private og offentlige pensjonskasser) inngått et samarbeid med Storebrand, som gir deg fordeler innen bank og forsikring, som:

  • rabattert etableringsgebyr når du oppretter boliglån hos Storebrand
  • mulighet for lang nedbetalingstid på boliglån
  • 20 prosent rabatt på forsikringer (bolig, hytte, innbo, bil og reise)
 • Overføringsavtalen

  Flekkefjord kommunale pensjonskasse er med i overføringsavtalen. Overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse og de andre pensjonsleverandørene av offentlige tjenestepensjon i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger.

  Overføringsavtalen sørger for at du bygger videre på opptjening av pensjonsrettighetene dine om du skifter jobb innen offentlig sektor.

  Har du tidligere opptjent pensjonsrettigheter i andre offentlige ordninger, vil disse bli overført til den siste og utbetalende pensjonsordningen når du pensjonerer deg. Beregning og utbetaling av pensjon skjer etter reglene i siste pensjonsordning.

  Medlemskap i private pensjonskasser eller forsikringsselskaper er ikke omfattet av denne ordningen. Hvis du skal begynne i en ny jobb i privat sektor, opphører derfor medlemskapet ditt hos oss.

 • Oppdatering av medlemskapet

  Arbeidsgiver rapporterer kvartalsvis til pensjonskassen. Det betyr at for eksempel lønnsendringene fra mai, først blir synlig i august på Min Side.

  De timene du arbeider ekstra, unntatt overtid og fleksitid, legges sammen per kvartal. Arbeidsgiver legger sammen fast deltid med ekstratimer og melder inn ny gjennomsnittlig deltid for kvartalet.

  Er du kun ansatt på timelønn og ikke har arbeidet noen timer i et kvartal, så skal du meldes ut av pensjonsordningen dette kvartalet.

  Hvis du mener å ha rett til medlemskap for andre tidsrom enn det som er registrert, eller du mener lønns- eller stillingsdata bør endres, må du ta kontakt med arbeidsgiver. Hvis rett til medlemskap for andre tidsrom foreligger eller noe skal endres, skal arbeidsgiver sende melding om dette til pensjonskassen.

  Pensjonskassen oppdaterer medlemskapet ditt når de mottar melding fra arbeidsgiver. Du kan se endringene på min side med en gang endringene er registrert av pensjonskassen.

 • Pensjonspremie
  • Du kan se på lønnslippen din at du er medlem i Flekkefjord kommunale pensjonskasse. Medlemsinnskuddet er på lønnsslippen merket pensjonsinnskudd, og utgjør 2 prosent av lønn.

  Din arbeidsgiver innbetaler en arbeidsgiverpremie på om lag 12 prosent av din pensjonsgivende inntekt. Pensjonspremien utgjør medlemsinnskuddet ditt og arbeidsgiverpremien.

  Slutter du i stillingen med medlemskap i Flekkefjord kommunale pensjonskasse og begynner i ny stilling uten tilknytting til offentlig pensjonsordning, blir du meldt ut av den offentlige pensjonsordningen. I så fall kan vi tilby deg fortsettelsesforsikring. Hvor mye du må betale for fortsettelsesforsikringen, blir beregnet av aktuaren vår.  Ønsker du fortsettelsesforsikring kan du kontakte oss.

 • Disse skal ikke meldes inn

  Enkelte ansatte skal likevel ikke meldes inn i Flekkefjord kommunale pensjonskasse, disse er:

  Lærere er medlem i Statens pensjonskasse (SPK)

  Sykepleiere er medlem i KLP 

  Pensjonister engasjert på pensjonistvilkår 

 • Lærlinger

  Lærlinger er meldt inn i pensjonsordningen for verdiskapningstiden, som det utbetales lønn for. Arbeidsgiveren din skal trekke medlemsinnskudd på to prosent av lønn og melde deg inn pensjonsordningen kvartalsvis. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt et medlemsbrev som bekrefter medlemskapet ditt.