VELKOMMEN TIL FKP

Størrelsen på pensjonen er avhengig av fire forhold:

  • Pensjonsgivende tjenestetid
  • Pensjonsgrunnlag
  • Deltid (stillingsprosent)
  • Samordning

Pensjonsgivende tjenestetid

For å få rett til full pensjon, må du ha tjent opp full tjenestetid i pensjonsordningen på pensjoneringstidspunktet. Dette utgjør 30 år.
Har du ikke full tjenestetid, avkortes pensjonen i forhold til antall år du har vært medlem. Har du vært medlem i f eks 22 år på det tidspunktet du når aldersgrensen/pensjonsalder og fratrer med rett til pensjon, blir pensjonen 22/30 av full pensjon.

Er den samlede tjenestetid lengre enn det som kreves for full pensjon teller bare 30 år.
Hvis du har hatt perioder med deltid blir det ved beregningen sett bort fra den overskytende tjenestetiden med lavest deltid.

Fortsetter du i pensjonsberettiget stilling utover aldersgrensen, blir også denne tiden medregnet som pensjonsgivende.

Som medlemstid regnes også den tid du har ferie, permisjon med lønn, eller mottar attførings- eller rehabiliteringspenger, eller uførepensjon.
Ved dødsfall regnes tjenestetiden fram til aldersgrensen.

Pensjonsgrunnlag

Pensjonsgrunnlaget er det beløp som pensjonen regnes av, og er som regel den faste lønnen, pluss eventuelle pensjonsgivende tillegg du har ved fratreden.

Lønn over 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (12 G) tas det ikke hensyn til.

Deltid

Hvis du i den pensjonsgivende tjenestetiden har perioder med deltid, vil pensjonen din bli redusert. Pensjonsordningen velger alltid ut de 30 årene av din tjenestetid som gir best resultat for deg, og beregner et gjennomsnitt av disse. Hvis du ikke har full tjenestetid vil det bli beregnet et gjennomsnitt av alle årene. Det er ikke mulig å legge sammen to deltidsår til et heltidsår for å oppnå bedre pensjon.

Ved uførepensjon vil du få beregnet pensjonen ut fra det som gir høyest pensjon av den deltid som du har på uføretidspunktet eller gjennomsnittlig deltidsprosent. Alderspensjon beregnes alltid på grunnlag av gjennomsnittlig deltidsprosent.

Samordning

Den tjenestepensjonen som blir beregnet, skal samordnes med andre offentlige pensjons- eller trygdeytelser. Det foretas alltid samordning mellom tjenestepensjonen og folketrygden. I disse tilfellene blir tjenestepensjon redusert, og folketrygden utbetales i sin helhet.

Hovedregelen for samordningen med folketrygden er at følgende beløp går til fradrag:

  • 75 % av folketrygdens grunnbeløp
  • 100 % av tilleggspensjonen, eventuelt særtillegg

Hvis tjenestetiden i pensjonsordningen er mindre enn 30 år eller det ikke utbetales 100 % pensjon, reduseres samordningsfradraget tilsvarende.

Regulering av pensjoner

Pensjoner som utbetales fra pensjonsordningen reguleres i takt med økningen i folketrygdens grunnbeløp, G. Det er Stortinget som fastsetter denne økningen og den gjøres vanligvis gjeldende fra 1. mai hvert år. Så snart nytt grunnbeløp er kjent, vil pensjonene bli omregnet fra pensjonskassen.

Utbetaling - skattetrekk

Pensjonene utbetales den 12. i hver måned. Pengene overføres direkte til bankkonto. Pensjon utbetalt fra pensjonsordningen er en skattepliktig ytelse. Vi må derfor få tilsendt skattekort. Hvis skattekort ikke foreligger, vil skatt bli trukket med 30 %.

Serviceberegning

Hvis du ønsker en foreløpig beregning over hva du vil få utbetalt i pensjon må du først kontakte NAV trygd for å få serviceberegning over aktuell pensjon. Denne videresendes til pensjonskassen med forespørsel om serviceberegning av tjenestepensjon.

Overføringsavtalen LINK!

Forside 2022

Kontakt

Flekkefjord kommunale pensjonskasse
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon 38 37 28 50

Org.nr. 940 468 671
Bankgiro 3030.32.65003